Wymagania edukacyjne dla klasy II I półrocze PDF Drukuj Email

Korzystanie z informacji

 • Uważnie słucha wypowiedzi i w pełni korzysta z przekazywanych informacji.

 • Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci.

 • Samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii.


Komunikowanie się

 • Porozumiewa się z rówieśnikami i z osobami dorosłymi, prowadzi dialog, argumentuje swoje wypowiedzi.

 • Opisuje przedmiot lub sytuację z podaniem wielu szczegółów.

 • Formułuje wielozdaniową wypowiedź na zadany temat.

 • Odtwarza z pamięci teksty poetyckie i prozę z odpowiednia intonacją.


Czytanie

 • Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki.

 • Czyta głośno z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji.

 • Wyróżnia w tekście dialog i opis.

 • Czyta z podziałem na role z odpowiednią intonacją, dostosowując siłę i ton głosu do treści.


Pisanie

 • Pisze poprawnie litery i prawidłowo je łączy. Przestrzega reguł kaligrafii.

 • Prawidłowo przepisuje tekst i pisze z pamięci. Pisze poprawnie ze słuchu poznane słownictwo.

 • Pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach.

 • Stosuje wielką literę na początku zdania oraz w imionach, nazwiskach oraz innych nazwach własnych;

 • Pisze najczęściej spotykane skróty oraz stosuje reguły ortograficzne.


Tworzenie wypowiedzi

 • Samodzielnie układa krótkie wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym.

 • Zna i samodzielnie stosuje zasady pisania listów, życzeń i ogłoszeń.


Gramatyka

 • Poprawnie wyszukuje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Wie, na jakie pytania odpowiadają.

 • Rozróżnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika.

 • Poprawnie stosuje formy gramatyczne dotyczące własnej osoby w mowie i piśmie.


Odbiór i tworzenie muzyki

 • Rozpoznaje poznane proste tańce ludowe.

 • Określa treść pozamuzyczną i charakter utworu muzycznego.

 • Gra na flecie podłużnym melodie złożone z dźwięków sol, la si.

 • Śpiewa hymn państwowy.


Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych

 • W wykonywanych pracach stosuje poznane techniki plastyczne.

 • Projektuje i wykonuje ciekawe prace użytkowe.

 • Zna koło barw, w wykonywanych pracach używa wielu barw.

 • Poprawnie przedstawia w pracach proporcje, wielkość i perspektywę.


Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi

 • Rozumie, że funkcjonowanie w grupie społecznej opiera się na współpracy, potrafi współpracować w grupie.

 • Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny i wie, że wpływają one na grupę.

 • Zna najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla kraju i świata.

 • Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską, zna ich charakterystyczne symbole, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.


Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt oraz środowiska społeczno - przyrodniczego

 • Po przeczytaniu tekstu przyrodniczego wykonuje doświadczenia i próbuje sformułować wnioski.

 • Wyróżnia części jadalne roślin warzywnych.

 • Rozpoznaje gatunki drzew po liściach i pokroju.

 • Zna zagrożenia prowadzące do wyginięcia wielu gatunków zwierząt i roślin.

 • Wymienia różnice między ptakami i ssakami.

 • Rozróżnia pojęcia miasta, wsi; dostrzega różnice między miastem i wsią.

 • Potrafi wymienić nazwy miast i wsi położonych w pobliżu miejsca zamieszkania.

 • Rozumie pojęcia krajobrazu, elementów krajobrazu.

 • Wyjaśnia, że Ziemia krąży wokół Słońca i jaki to ma wpływ na życie na Ziemi.

 • Zna planety Układu Słonecznego. Zdobywa informacje o planetach Układu Słonecznego.


Edukacja matematyczna

 • Samodzielnie i poprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia na zbiorach.

 • Sprawnie dodaje i odejmuje do 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego oraz do 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego..

 • Poprawnie porównuje ciągi liczb dwucyfrowych i używa znaków =.

 • Bezbłędnie wskazuje pozycję cyfry w liczbach dwucyfrowych.

 • Samodzielnie i poprawnie zapisuje cyframi i słowami liczby dwucyfrowe.

 • Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe stosując różne sposoby rozwiązania.

 • Prawidłowo rozpoznaje w otoczeniu i nazywa odcinki prostopadłe i równoległe, kreśli je.

 • Dokładnie i precyzyjnie kreśli linie łamane i figury geometryczne.

 • Używa w praktyce pojęć czworokąt, wielokąt.

 • Porządkuje chronologicznie daty, przyporządkowuje nazwy miesięcy do pór roku. Wie, co to jest kwartał.

 • Rozumie, co to jest temperatura dodatnia i ujemna.

 • Porównuje ciężar różnych przedmiotów używając określeń: cięższy, lżejszy i poprawnie zapisuje wyniki działań.

 • Potrafi zaplanować zakupy dysponując daną kwotą pieniędzy.


Edukacja informatyczna

 • Potrafi skopiować i wkleić element graficzny do innego pliku graficznego

 • Zna narzędzia Przybornika edytora grafiki Paint i potrafi z nich korzystać do tworzenia własnych projektów graficznych; potrafi dołączyć napisy.

 • Wie, jak wstawić tabelkę lub grafikę w edytorze tekstowym. Umie edytować tabele i wpisywać do niej dane.

 • Wyszukuje i przenosi na twardy dysk plik tekstowy z płyty.

 • Potrafi wymienić przykładowe zastosowanie komputera w życiu codziennym.

 • Podaje przykłady zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z komputera. Korzysta z Internetu w poszukiwaniu potrzebnych informacji.


Edukacja techniczna

 • Bardzo dobrze rozróżnia właściwości materiałów, właściwie dobiera materiały do wykonywanej pracy.

 • Po zapoznaniu się z instrukcją starannie wykonuje pracę.


Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych

 • Potrafi samodzielnie przygotować sobie stanowiska pracy, zawsze utrzymuje porządek w trakcie pracy, sprząta po sobie i pomaga sprzątać innym.

 • Zna określenia: pobocze, chodnik, jezdnia, szosa, droga polna.

 • Zna oznaczenia miejsc wysokiego napięcia i wie o zagrożeniu i zakazie zbliżania się do takich miejsc.

 • Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych, wie jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania.


Kształtowanie sprawności fizycznej i wychowanie zdrowotne

 • Z uwagą słucha instrukcji do nowej zabawy i bierze w niej aktywny udział.

 • Sprawnie reaguje na umówione znaki i sygnały do ćwiczeń. Jest bardzo sprawny ruchowo, zwinny, szybki, zręczny.

 • Potrafi łączyć różne formy ruchu w trakcie ćwiczeń.

 • Wykonuje przewrót w przód z miejsca.

 • Pokonuje tory przeszkód, wykonuje skomplikowane układy ćwiczeń.

 • Samodzielnie doskonali swoją sprawność i wykazuje bardzo duże postępy, uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach sportowych, reprezentuje szkołę.

 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia z odbiciem jednonóż i obunóż.

 • Potrafi startować do biegu z pozycji wysokiej i niskiej.

 • Dokładnie wykonuje rzuty i chwyty kółka ringo.

 • Potrafi wykonać ćwiczenia korygujące postawę. Wie, jak należy dbać o zdrowie aby zapobiegać chorobie.

 • Zawsze przestrzega reguł gier sportowych i współdziała w zespole, przyjmuje role lidera grupy.

 • Potrafi sam zaplanować i zorganizować zabawę.


 
Free joomla 1.5 templates, hosting personal.