godło

Szkoła Podstawowa
im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
ul. Kępińska 13, 63-630 Rychtal

logo

Uroczystość nadania imienia

OPIS DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH  W CELU REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ:

„ZMIANA IMIENIA SZKOŁY”

DOTYCZY PROPOZYCJI ZMIANY PATRONA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ

W RYCHTALU

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE

 1. Niniejsza procedura została opracowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Rychtalu i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.
 2. Powodem zmiany imienia jest konieczność zmiany dotychczasowego patrona szkoły oraz potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości oraz oparcia  działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Patrona, będącego wzorem dla uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania. Taka konieczność oraz potrzeba skłoniła dyrektora do podjęcia działań zmierzających do wyboru nowego patrona Szkoły Podstawowej w Rychtalu.
 3. Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Znaczenie Patrona szkoły.

Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi szkołę. Nie można więc zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju akcji.  Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły.

Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji, wzór zrozumiały dla młodego pokolenia i godny naśladowania. W pracę związaną z wyborem patrona angażują się uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Działania te winny jednoczyć wszystkie podmioty szkoły, wszyscy angażują się emocjonalnie w realizację zadania. Po osiągnięciu celu, tj. nadaniu szkole imienia, działania wychowawcze oparte na wzorcu, którym jest patron szkoły, stają się spójne.

Wybór patrona szkoły winien być wyborem zgodnym dokonanym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Na patrona szkoły wybrać należy osobę lub patrona zbiorowego, która będzie wzorem i autorytetem dla uczniów, nauczycieli i rodziców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zapoznanie z Procedurą wyboru kandydata na patrona SP w Rychtalu.

 1. Dyrektor Szkoły zawiadamia pracowników szkoły, uczniów i rodziców o podjęciu działań zmierzających do zmiany jej imienia oraz zaznajamia z wprowadzoną procedurą wyboru kandydata na patrona Szkoły Podstawowej w Rychtalu. Zapoznanie z procedurą nastąpi poprzez sposób:

 - Rada Pedagogiczna- podczas posiedzenia Rady w dniu 23 maja 2018 roku

 - rodzice podczas  posiedzenia  Rady Rodziców oraz poprzez pisemną informację przekazaną przez dyrektora szkoły każdemu rodzicowi do 24 maja 2018 roku

 - uczniowie na lekcjach w klasach IV - VII i spotkaniach z wychowawcami w klasach I- III,

 - cała społeczność szkoły oraz społeczność lokalna na stronach internetowych szkoły i specjalnie utworzonej tablicy w szkole w dostępnym dla rodziców, uczniów i nauczycieli miejscu.

 1. Dyrektor szkoły powołuje, zarządzeniem, do 30 maja 2018 roku  zespół koordynujący do przeprowadzenia zmiany patrona szkoły. W skład zespołu wejdą:

-  dyrektor szkoły

- 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej – powołanie do zespołu przedstawicieli Rady Pedagogicznej odbędzie się podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 23 maja 2018 roku

- 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

- 2 przedstawicieli Rady Rodziców – propozycję członków zespołu złoży Przewodnicząca do 29 maja 2018 roku

 1. Zadaniem Zespołu Koordynującego jest wyłonienie kandydatów, zliczenie głosów z kart wyborczych oraz udokumentowanie tych czynności.  
 2. Pierwsze spotkanie powstałego Zespołu Koordynującego „Zmiany imienia szkoły” - odbędzie się 4 czerwca 2018 r. Spotkanie zorganizuje Dyrektor szkoły.

            Regulamin wyboru patrona szkoły.

Od wielu lat trwały dyskusje zarówno wśród członków Rady Pedagogicznej, jak i zgłaszane przez Radę Rodziców o konieczności dokonania zmiany patrona szkoły na takiego, który byłby autorytetem dla uczniów, miał cechy ponadczasowe i był dla nich wzorem na dalsze życie.

Poprzez zmianę patrona szkoła:

- Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół

- Promuje osobę patrona, jego postawę życiową  i dokonania

- Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność

- Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany.

Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) muszą kierować się rangą szkoły i rolą jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności naszego regionu, miejscowości lub Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub zamiarów na przyszłość. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.                                                                                                                                                                      

          Zasady wyboru patrona:

 • W wyborze bierze udział cała społeczność szkoły czyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Zmiana Imienia Szkoły”
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona zapisane są w szczegółowym harmonogramie działań
 • Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
 • Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.
 • Protokoły z realizacji projektu „Zmiana Imienia Szkoły” wraz z propozycją imienia dla szkoły wyłonioną  drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do organu prowadzącego .
 • Szkoła oczekuje na werdykt Rady Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Oczekiwania od kandydatów na patrona.

Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi wątpliwości. Podstawową przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem dla uczniów. Wskazane jest, by proponowany patron był związany z naszym regionem, nawiązywał do propagowanych w szkole idei tj. patriotyzmu, umiejętności współżycia społecznego i współdziałania, pełnego szacunku, życzliwości i sprawiedliwości postępowania wobec ludzi oraz aby był zrozumiałym i stanowiącym wzór dla uczniów - czyli dzieci i młodzieży w wieku od 6 do  15 lat.                                                              

             Warunki wykluczające kandydata na patrona.

 Kandydatem na patrona nie może być osoba, której:

 1. imię nosi już, któraś ze szkół w naszej gminie
 2. prezentacja będzie powszechnie uznana za nieprzyzwoitą lub powszechnie uznana za nieetyczną,
 3. ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne,
 4. zaprezentowane atuty, wiążą się wyłącznie z działalnością polityczną, religijną lub przestępczą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KANDYDACI NA PATRONA                                                                                                                                                                                                                                                                Składanie propozycji  kandydatów na patrona:
 5. do złożenia propozycji uprawnieni są wyłącznie członkowie społeczności SP w Rychtal, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy,
 6. przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób np: klasę,  społeczność kilku klas itp.
 7. termin zgłoszeń jest podany w harmonogramie
 8. zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w godzinach jego urzędowania,
 9.  zgłoszenie, dla spełnienia wymogów formalnych musi:
 • być przedstawione jako wydruk komputerowy oraz przesłany mailowo na adres szkoły, napisany w języku polskim na papierze formatu A4,
 • zawierać dane i podpis(y) osoby zgłaszającej kandydaturę,
 • uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem SP w Rychtalu,
 • mieć załączone materiały, służące do prezentacji kandydata,                                                                                                                                                                                                     

           Weryfikacja propozycji na kandydatów.

 Zespół Koordynujący, w terminie 2 dni od wyznaczonego dnia zakończenia składania wniosków dokona weryfikacji złożonych kandydatur. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. Przyjęcie oraz odrzucenie propozycji na kandydatów patrona zostanie udokumentowane w formie protokołu. Protokół winien zawierać uzasadnienie ewentualnego odrzucenia propozycji. Lista przyjętych propozycji na kandydatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej. Decyzja Zespołu Koordynującego jest ostateczna.                                 

         Wybór kandydata

 W wyborze kandydata na patrona może brać udział każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, rodzic, nauczyciel, pracownik szkoły). Zarówno podczas składania propozycji kandydatów, jak i przy jego wyborze społeczność szkolna powinna kierować się charakterem i specyfiką szkoły. Należy wziąć pod uwagę przedział wiekowy uczniów, a co za tym idzie ich poziom wiedzy, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PRZEBIEG PREZENTACJI  KANDYDATÓW NA PATRONA

Prezentacja wyborcza kandydata polega na przedstawieniu przez osobę go zgłaszającą:

 1. osiągnięć, dorobku i charakterystyki,
 2. ewentualnych powiązań ze środowiskiem lokalnym szkoły lub miejscowością Rychtal,
 3. argumenty przemawiające za tym kandydatem, jako autorytetem dla uczniów.

W wyznaczonym harmonogramem terminie  na terenie szkoły umieszczone zostaną przygotowane prezentacje dotyczące kandydatów na patrona. W okresie tym wychowawcy klas oraz chętni nauczyciele, podczas godzin wychowawczych lub innych zajęć, zapoznają uczniów ze zgłoszonymi propozycjami omawiając każdą z nich i prowadząc dyskusje z uczniami.                                                                               WYBORY KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY

        Procedura wyboru patrona

 • W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa Dyrektor, zespół koordynujący oraz Przewodniczący Rady Rodziców.
 • Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna samorządu.
 • Propozycje zgłaszane przez nauczycieli, pracowników i  rodziców  gromadzi  Dyrektor szkoły.

W przypadku większej ilości propozycji kandydatów na Patrona szkoły (powyżej czterech) wybory są trzyetapowe. Przy czterech lub mniejszej liczbie kandydatów wybory są dwuetapowe ( etap II i III ).

ETAP I  Wybory kandydata przez poszczególne organy szkoły: uczniów, rodziców oraz nauczyciel i pracowników szkoły.

Wybory kandydata na patrona przez uczniów.

Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; kto może być patronem szkoły? Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcje wybierania kandydatów na patrona szkoły. Na lekcjach  odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. W wyznaczonym terminie odbędą się wewnątrzszkolne wybory uczniów wyłaniające dwóch kandydatów na patrona, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za przeprowadzenie głosowania uczniów odpowiedzialny jest opiekun Samorządu Uczniowskiego, który wyznacza komisję skrutacyjną (której jest przewodniczącym) oraz sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania.

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników szkoły.

Propozycje wybranych kandydatów z uzasadnieniem zostaną przedstawione na specjalnym zebraniu pracowników szkoły ( nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji ) do terminu, jaki zostanie ściśle określony i tego dnia odbędą się wybory jednego kandydata nauczycieli i pracowników. Za przeprowadzenie głosowania pracowników szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor. Komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów i umieści wyniki na tablicy ogłoszeń.

Wybory kandydata na patrona przez rodziców.

Drogą głosowania rodziców wybrany zostanie jeden kandydat. Odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania jest Przewodnicząca Rady Rodziców. Komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów, wyniki umieści  na tablicy ogłoszeń.

ETAP II     Prezentacja kandydatów

Zespół Koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje na forum szkoły prezentacje kandydatów wybranych przez rodziców (1), nauczycieli i pracowników (1) oraz uczniów (2). Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki w salach i na korytarzach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

Ogólnoszkolne wybory patrona.

         W wyznaczonym harmonogramem dniu odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły spośród przedstawionych kandydatów na patrona. Uczestniczyć w nich będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i  rodzice.  Karty do głosowania przygotuje zespół koordynujący. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem i zespół koordynujący. Wszyscy uprawnieni do głosowania będą oddawać głosy do przygotowanej urny w holu szkoły.

Wybór patrona.

       1 .Drogą tajnego głosowania spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów społeczność  szkolna wybierze większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona. Wybory zostaną przeprowadzone           w  dniu określonym w harmonogramie działań. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się Zespół Koordynujący. Jeżeli taką samą lub zbliżoną (różnica mniejsza niż 3) liczbę           głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

 1. Karty do głosowania zostaną wydane za po kwitowaniem dla:
 2. a) pracowników szkoły - w sekretariacie szkoły
 3. b) uczniów - przez wychowawców,
 4. c) rodziców - przez komisję wyborczą.
 5. Na karcie znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona.
 6. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. Dwoje Rodziców jednego ucznia otrzymuje jeden wspólny głos.  Jeżeli w szkole jest rodzeństwo, rodzice otrzymują tylko jedną kartę do głosowania.                                                                                                                                                                                                                                                            Przebieg głosowania.

 Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata.

 Głosy ważne  

Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska 1 kandydata.

 Głosy nieważne

 Głos jest nieważny w razie:

 • oddania głosu na więcej niż 1 kandydata, czyli postawienia znaku „X" w kratkach obok nazwisk więcej niż 1 kandydata,
 • nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X" w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata.

 Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.

 1. W dniu głosowania Zespół Koordynujący dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie sporządzi protokół z komisyjnego przeliczenia głosów.
 2. Za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych najwięcej, ważnych, głosów.
 3. Dyrektor szkoły  w następnym dniu po zakończeniu głosowania poda informację kto został wybrany kandydatem na patrona Szkoły Podstawowej w Rychtalu. Informacja ta zostanie wywieszona także na tablicach ogłoszeń dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 4. Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) w drodze uchwały podejmą decyzję o wyborze kandydata.
 5. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny skierują wspólny wniosek, do Urzędu Gminy w Rychtalu oraz Rady Gminy w Rychtalu o nadanie nowego imienia szkole. W dokumencie tym znajdzie się także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona.

ETAP III     Przygotowanie wniosku o zmianę szkole  imienia.

Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, Dyrektor sporządzi protokół z realizacji projektu „Zmiana Imienia Szkoły”. Dokument ten zostanie przekazany do Wójta Gminy Rychtal. Znajdzie się w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona i uzasadnienie zmiany i wyboru imienia opracowane przez zespół koordynujący.

Poznajemy patrona szkoły.

         Po dokonaniu wyboru i zgłoszeniu kandydatury patrona w szkole będzie realizowane zadanie: ,,Poznajemy  patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona i przygotowanie uroczystości nadanie szkole nowego imienia. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.

Kampania informacyjna.

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzu  wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będzie zespół koordynujący. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.

Uroczystość nadania imienia.

Scenariusz uroczystości nadania nowego imienia zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez  organ prowadzący szkołę.

 

Harmonogram działań w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na patrona szkoły

L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną procedury zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Rychtalu

dyrektor

23.05.2018

2.

Zapoznanie rodziców z procedurą zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Rychtalu

dyrektor

24.05.2018

3.

Zebranie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły. Zaopiniowanie procedury zmiany imienia szkoły. Wybór członków Zespołu Koordynującego.

dyrektor

29.05.2018

4

Zebranie Zespołu Koordynującego.

dyrektor

04.06.2018

5.

Rozmowy na zajęciach nauczycieli z uczniami na temat znaczenia:

-          wyboru patrona,

-    nadania szkole imienia.

nauczyciele

maj, czerwiec 2018

6.

Składanie propozycji  kandydatów na patrona

 

Do 08.06.2018

7.

Zebrania z rodzicami w klasach - dyskusja na temat kandydatów.

wychowawcy

Do 16.06.2018

8

Wybór kandydatów na patrona szkoły przez każdą z klas, przez pracowników szkoły, przez rodziców. Tylko w przypadku większej liczby kandydatów.

Wychowawcy, Przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektor,

18.06.2018

9.

Wybór patrona : przez rodziców; przez uczniów; przez nauczycieli i pracowników szkoły;

Postać, która uzyska największą liczbę głosów zostanie wybrana patronem i szkoła będzie nosić jego imię.

Zespół Koordynujący

20.06.2018

 

W przypadku  zgłoszenia kilku kandydatów na patrona szkoły zostanie opracowany nowy harmonogram działań, który powinien zostać zrealizowany  do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019.

 

Procedurę wyboru patrona opracował  dyrektor szkoły Mirosław Szydlik

Procedurę pozytywnie zaopiniowała:

Rada Pedagogiczna w dniu  23.05.2018 roku

Rada Rodziców w dniu  ………………..

Samorząd Uczniowski w dniu  ……………….

 

 Procedura wchodzi w życie z dniem …………………….

 

 

 

Zgłoszono następujących kandydatów na patrona szkoły:

 

1. Jan Bytnar (Rudy)

2. Irena Sendlerowa

3. Ojciec Konrad Stolarek

4. Maria Szembekowa

5. Karol Wojtyła

 

Zespół koordynujący projekt " Zmiana imienia szkoły" w składzie:

1. Aldona Michalska

2. Anna Skiba

3. Mirosława Małecka

4. Marlena Opac

5. Dominika Lemanik

6. Mirosław Szydlik

na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018 roku stwierdził, że wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne i pozytywnie zaopiniował wszystkich kandydatów.

 

Na posiedzeniu zespołu ustalono też nowy harmonogram działań:

 

1. Prezentacja zgłoszonych kandydatów  do 21 września 2018 roku.

2. Wybór kandydatów przez uczniów (2), rodziców (1) i pracowników szkoły (1) w dniu 21 września 2018 roku

3. Prezentacja wybranych kandydatów do 26 października 2018 roku

4. Wybory patrona szkoły w dniu 26 października 2018 roku

 

12 czerwca 2019 r. odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w historii naszej szkoły.

W tym dniu Szkoła Podstawowa w Rychtalu otrzymała imię Ojca Konrada Stolarka.

Msza św., której przewodniczył prowincjał misjonarzy oblatów, o. Paweł Zając OMI i poświęcenie nowego sztandaru odbyło się o godz. 10.00.  Kazanie wygłosił o. Henryk Kruszewski OMI, wieloletni proboszcz i rektor PMK w Luksemburgu. Po mszy św. odsłonięto tablicę poświęconą o. Konradowi Stolarkowi przy ul. Kasztanowej. Następnie podczas uroczystego apelu na boisku szkolnym nastąpiło przekazanie sztandaru. Wcześniej budynek szkoły udekorowano muralem z podobizną patrona i samolotem.

Możemy być dumni z naszego patrona. Człowieka zasługującego na hołd i trwałe miejsce w naszych sercach i pamięci.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK