godło

Szkoła Podstawowa
im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
ul. Kępińska 13, 63-630 Rychtal

logo

Pedagog

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

  1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Niniejszy plan pracy został opracowany w oparciu o zapisy w sprawie zadań pedagoga szkolnego ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania pomocy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.

 

Zadania

Działania

Termin

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów

-udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;

-konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych,

-postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy)

-prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.

Cały rok szkolny

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły oraz wspierania rozwoju uczniów

-prowadzenie obserwacji, rozmów w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;

-prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

-prowadzenie zajęć specjalistycznych w tym: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze, dydaktyczne;

-projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów np. kontrakt;

-występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

-koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

-Prowadzenie lub organizowanie zajęć o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej –promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;

-koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze pomocowym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

-opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

-rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;

-pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;

-prowadzenie lub organizowanie zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów-innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb; sposobów efektywnego uczenia się;

-konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

-pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego wzajemnego akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach

-udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;

-udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym z presją negatywnych wzorców;

-porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;

-pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami;

-udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;

-udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacji zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka;

-udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie;

-pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnianiu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

-udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja)

-postulowanie lub prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

-organizowanie, prowadzenie szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką;

-wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach;

-współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy

-udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;

-wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;

-udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;

-pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań

9. Inne

-działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy;

-współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

-monitorowanie sytuacji materialnej uczniów;

-pomoc rodzicom w przygotowaniu odpowiednich wniosków

 

 

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

Poniedziałek

11:35-12:35

13.30-14.30

Wtorek

-

Środa

08:40-11:40

13:30-14:30

Czwartek

07:50-08:50

10:30-11:30

12:30-14:30

 

Piątek

12.30-13.30
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK