godło

Szkoła Podstawowa
im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
ul. Kępińska 13, 63-630 Rychtal

logo

Pedagog

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

  1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Zadania

Cele szczegółowe

 

i formy realizacji

Termin realizacji

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, sytuacji wychowawczej w klasach..

1. Analiza dokumentów uczniów.

 

2. Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

poprzez gromadzenie informacji z wywiadów z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami, rozdanie wychowawcom kart diagnostycznych.

 

3. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

4. Wywiady środowiskowe.

 

5. Praca w Zespole Interdyscyplinarnym oraz współpraca z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rychtalu.

 

6.  Sporządzenie wykazu uczniów, którzy zostaną objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

7.  Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, jego środowiskiem szkolnym, rodzinnym, poznanie przyczyn przejawianych niepowodzeń szkolnych:

 

rozmowa indywidualna z uczniem

 

wywiady z nauczycielami, wychowawcami klas oraz rodzicami

 

 

wrzesień

 

 

cały rok, według potrzeb

 

 

obserwacja uczniów podczas przerwy, zwłaszcza w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi

 

kierowanie dzieci na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rychtalu

 

przeprowadzenie diagnozy umiejętności czytania ze zrozumieniem „Test Głośnego Czytania” w klasie 2.

 

analiza dostępnych dokumentów na temat ucznia- opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej, dzienniki zajęć lekcyjnych.

 

.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

1.  Interwencje, pomoc doraźna w rozstrzyganiu zaistniałych sytuacji

konfliktowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów- rozmowy indywidualne lub grupowe z uczestnikami konfliktu,

współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami, wychowawcami, rodzicami.

 

2.  Współpraca z wychowawcami i nauczycielami, udzielanie pomocy w pracy z uczniami sprawiającymi trudności- omawianie bieżących problemów, wspólne podejmowanie działań wychowawczych, opracowywanie wniosków dotyczących

uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 

3.  Podejmowanie działań mediacyjnych w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, -

rozmowy indywidualne z uczniami, udzielenie wsparcia i pomocy w przezwyciężaniu problemów.

cały rok , wg potrzeb

Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy

1.  Pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu nowych wiadomości:

 

 

psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, wspieranie nauczycieli i rodziców w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka oraz udzielaniu pomocy pp.

 

udzielanie pomocy doraźnej uczniom, pomoc w odrabianiu prac domowych,

 

prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej celem usprawnienia zaburzonych funkcji,

 

-nawiązywanie współpracy z nauczycielami w celu uzyskania informacji czy dany uczeń uczęszcza na zajęcia wyrównawcze,

 

prowadzenie zajęć o charakterze indywidualnym i grupowym,

 

prowadzenie treningu umiejętności społecznych dla wybranej grupy uczniów,

 

analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.

 

2.  Udzielanie pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze:

 

prowadzenie zajęć o charakterze

terapeutycznych dla uczniów przejawiających niewłaściwe zachowania, nadpobudliwych bądź zahamowanych psychoruchowo,

 

angażowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze w różnorodną działalność profilaktyczną, praca nad podniesieniem samooceny tych uczniów,

 

współpraca z wychowawcami klas w celu uzyskania dokładniejszych informacji

dotyczących zachowania ucznia,

 

 

Cały rok,

 

Według potrzeb

 

 

 

współpraca z rodzicami ucznia celem podniesienia efektywności podejmowanych działań

 

monitorowanie frekwencji uczniów, podejmowanie działań w przypadku braku

realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

 

współpraca z dyrektorem szkoły.

 

3. Kontynuowanie współpracy z następującymi organizacjami: PPP w Kępnie, GOPS w Rychtalu, Posterunek Policji w

Trzcinicy, Wydział Rodzinny i

Nieletnich Sądu Rejonowego w Kępnie, Interdyscyplinarny Zespół w Rychtalu.

 

4. Wspieranie wychowawców klas w prowadzonej przez nich działalności opiekuńczo- wychowawczej oraz diagnostycznej.

 

5. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich problemów

wychowawczych z własnymi dziećmi.

Zapewnienie rodzicom możliwości kontaktowania się z pedagogiem w godzinach popołudniowych.

 

6. Kierowanie nauczycieli i rodziców do odpowiednich specjalistów.

 

7.  Udział w pracach zespołów powoływanych podczas posiedzeń Rady Pedagogiczne .

 

 

 

 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych

problemów dzieci i młodzieży

 

1. Organizacja i prowadzenie różnorodnych badań na terenie szkoły, m.in. badanie

ankietowe dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole, zdrowego odżywiania się, podejmowania przez uczniów zachowań

ryzykownych. Wykonanie innych badań ankietowych w przypadku wystąpienia

zagrożenia dla prawidłowego rozwoju ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok,

 

2. Współpraca z organizacjami udzielającymi pomocy w zakresie pracy z uczniami

wymagającymi szczególnej opieki- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychtalu i innymi.

Według potrzeb

 

3. Przeprowadzanie zajęć o charakterze profilaktycznym w klasach I- VIII na temat zgodny z Programem Wychowawczo- profilaktycznym na rok szkolny 2022/2023.

 

 

4. Wspieranie rodziców:

 

 

-organizowanie spotkań, prelekcji dla rodziców prowadzonych przez zaproszonych specjalistów -porady indywidualne - przygotowywanie ulotek, gazetek dla rodziców, zamieszczanie informacji dla rodziców na stronie internetowej szkoły.

 

 

5.Organizowanie warsztatów, prelekcji oraz szkoleń dla nauczycieli prowadzonych przez zaproszonych specjalistów.

 

 

 

 

6.  Udział w opracowywaniu Programu Wychowawczo- profilaktycznego.

 

7. Podejmowanie działań wynikających z realizowanych na terenie szkoły

ogólnopolskich programów profilaktycznych,

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Bieg po zdrowie”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

 

8.    Organizacja imprez o charakterze ogólnoszkolnym takich jak: dzień życzliwości, dzień bez papierosa, dzień praw dziecka itp.

 

9.      Podejmowanie działań z zakresu promowania praw dziecka wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

10. Nasilenie działań mających na celu integrację zespołów klasowych.

 

 

 

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym.

1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia (ze zwróceniem uwagi na pomoc materialną) poprzez rozmowy z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami i uczniami.

 

2.   Nawiązanie współpracy i utrzymywanie kontaktów z następującymi organizacjami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rychtalu, Gminną Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychtalu, Ośrodkiem Zdrowia, Komendą Policji w Rychtalu, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kępnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Zespołem Interdyscyplinarnym

 

 

Cały rok według potrzeb

 

 

 w Rychtalu.

 

3.  Udzielanie pomocy dzieciom pochodzących z rodzin zagrożonych patologią. Współpracowanie w tym zakresie z innymi specjalistami zatrudnionymi na terenie

szkoły, kadrą pedagogiczną.

 

4.  Udzielenie wsparcia rodzicom dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

5.  Organizacja i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb.

 

 

 

 

Opracowała: Aleksandra Olejnik

 

 

 

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

Poniedziałek

08:40-10:20

11:20-12:20

13:30-15:10

Wtorek

08:40-09:20

11:20-15:10

Środa

07:50-08:30

12:40-15:10

Czwartek

07:50-09:20

11:40-15:10

 

Piątek

09.40-11.20
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK