godło

Szkoła Podstawowa
im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
ul. Kępińska 13, 63-630 Rychtal

logo

Pedagog

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2023/2024

 

 

 1. Informacje o nauczycielu

 

Imię i nazwisko

ALEKSANDRA OLEJNIK

 

 

Stanowisko

Pedagog szkolny

 

 

Stopień awansu zawodowego

Nauczyciel mianowany

 

 

Tygodniowa liczba godzin pracy na st. pedagoga szkolnego

11 godzin

 

 

Prowadzona dokumentacja:

 

dziennik zajęć pedagoga szkolnego

 

dzienniki innych zajęć uczniów

 

notatki służbowe ze spotkań z uczniami, rodzicami, nauczycielami

 

 

             

 

 


Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2023/2024

 

Zadania

Formy realizacji

 Termin

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

Kwestionariusz adresowany do wychowawców klas diagnozujący sytuację uczniów (edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, materialną)

wrzesień 2023

Sporządzenie imiennych wykazów uczniów z uwzględnieniem ich problemów i potrzeb

wrzesień 2023

Analiza dokumentacji szkolnej oraz rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami, nauczycielami, obserwacje, wywiady (gromadzenie informacji)

w ciągu całego roku szkolnego

Współpraca z przedstawicielami instytucji wspierających proces wychowania

w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego 

Przeprowadzenie badania głośnego czytania ze zrozumieniem wśród uczniów po klasie 1

Wrzesień 2023/czerwiec 2024

Obserwacje i pomiary pedagogiczne w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się

w miarę potrzeb

Konsultacje pedagogiczne dotyczące sytuacji uczniów, ustalanie sposobów rozwijania zainteresowań, ale też zapobiegania i likwidacji niepowodzeń w nauce lub wychowawczych

na bieżąco w ciągu roku szkolnego

Praca w zespołach samokształceniowych oraz w szkolnej komisji opiekuńczo- wychowawczej

cały rok szkolny

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

Współpraca z nauczycielami i rodzicami (wspólna analiza trudnych sytuacji wychowawczych)

na bieżąco w ciągu roku szkolnego

Obserwacje i rozmowy z uczniami

w miarę potrzeb

Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego

Wrzesień 2023 – czerwiec 2024

Przeprowadzenie sondażowych badań ankietowy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących diagnozy poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole

styczeń – luty 2024

Analiza wraz z zespołem nauczycieli wyników badań sondażowych oraz opracowanie raportu

luty 2024

Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych oraz grupach roboczych we współpracy z instytucjami wspierającymi proces wychowania

w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego

Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

Organizowanie i pomoc w skierowaniu uczniów z trudnościami oraz szczególnie uzdolnionych na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej

w ciągu całego roku szkolnego

Analizowanie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, współorganizowanie pomocy zgodnie z zaleceniami poradni

w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego

Praca w zespołach opracowujących i realizujących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne

wrzesień 2023, cały rok szkolny

Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz szczególnie uzdolnionych do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

cały rok szkolny

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

cały rok szkolny

Wspieranie nauczycieli, a także rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (porady, konsultacje)

cały rok szkolny

Organizowanie doradztwa pedagogicznego z udziałem specjalistów

w miarę potrzeb

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

Koordynowanie i realizacja zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

zgodnie z harmonogramem

Organizowanie wsparcia dla nauczycieli i rodziców uczniów

w miarę potrzeb

Zapraszanie specjalistów na spotkania z rodzicami

zgodnie z harmonogramem

Podejmowanie działań informacyjno-profilaktycznych, aktualizacja ulotek zawierających dane teleadresowe instytucji wspierających w sytuacjach problemowych, wykonanie gazetki w gablocie pedagoga

wrzesień - październik 2024

Prowadzenie przez pedagoga lub zaproszonych specjalistów zajęć oraz warsztatów w klasach

zgodnie z harmonogramem spotkań w klasach

Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami

w miarę potrzeb

Współpraca w zakresie profilaktyki, wychowania i promocji zdrowia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym

w miarę potrzeb

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

Rozpoznawanie we współpracy z nauczycielami i rodzicami problemów uczniów, ich genezy oraz podłoża

w ciągu całego roku szkolnego

Inicjowanie oraz prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

w miarę potrzeb

Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych w związku z trudnościami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, a także powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych lub rodzinnych, kierowanie do różnorodnych form wsparcia

w miarę potrzeb

Udział w pracach grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w ramach procedury „Niebieska Karta”

w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego

Bieżące sporządzanie opinii na temat uczniów na wniosek uprawnionych organów i podmiotów

w miarę potrzeb

Zabezpieczenie opieki oraz wskazywanie na możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniom z rodzin niewydolnych wychowawczo lub dysfunkcyjnych

w miarę potrzeb

Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (stypendia szkolne, zasiłki, dożywianie, pomoc rzeczowa, bezpłatne kolonie letnie)

w miarę potrzeb

Prowadzenie rozmów wychowawczych indywidualnych, grupowych lub pogadanek w zespołach klasowych

w miarę potrzeb

Organizowanie zajęć dla uczniów z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, kształtowania pozytywnych postaw społecznych (poszanowanie godności, uczciwość w stosunku do innych, szacunek do samego siebie i innych)

w miarę potrzeb

Uruchomienie „skrzynki zaufania”, by uczniowie mogli też w formie pisemnej zgłaszać swoje problemy oraz potrzeby

październik 2023

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Realizacja działań w ramach wewnątrzszkolnej strategii zarządzania sytuacjami kryzysowymi

w miarę potrzeb

Udział w szkoleniu organizowanym przez ODN Kalisz, dotyczącym inicjowania oraz prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w szkole

marzec 2024

Podejmowanie stosownych działań w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy

w miarę potrzeb

Praca w zespole interdyscyplinarnym ds. zapobiegania przemocy w rodzinie działającym przy GOPS

w ciągu całego roku szkolnego

Pomoc rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów (doradztwo, konsultacje)

w ciągu całego roku szkolnego

Kwalifikowanie uczniów do różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę

wrzesień 2023

Wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uczestniczenie w pracach zespołów samokształceniowych oraz wychowawczych

w ciągu całego roku szkolnego

Udzielanie nauczycielom i specjalistom bieżących porad i pomocy w ich pracy z uczniami

w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego

Rozwój i samodoskonalenie

Troska o estetyczny i dobrze wyposażony gabinet

cały rok szkolny

Systematyczne gromadzenie literatury fachowej oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych w pracy pedagoga szkolnego

cały rok szkolny

Samodoskonalenie oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (zespoły samokształceniowe, szkoleniowe rady pedagogiczne, narady i konferencje organizowane dla pedagogów szkolnych przez instytucje wspierające proces wychowania, kursy oferowane przez ODN)

cały rok szkolny i zgodnie z terminami form doskonalenia zawodowego

 

 

 

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

 1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

 

 

 

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

Poniedziałek

13.35-15.10

Wtorek

12.40-15.10

Środa

13.35-15.10

Czwartek

13.35-15.10

 

Piątek

10.30-12.30

 

Jak uczyć się efektywnie? Jak rozłożyć naukę w czasie? Ile sesji nauki?  Poniżej prezentuję kilka sposobów jak zintensyfikować naukę i łatwiej zapamiętywać. 

Jak szybko zapominamy? Po godzinie od lekcji pamiętamy z niej już tylko 58%. Jednak temu można przeciwdziałać.

Między innymi – robiąc powtórki. Powodzenia!

 

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK